ПОМОЖЕМ СОСТАВИТЬ БЮДЖЕТ НА ТОРГИ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ: ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, ДИСКИ С АНТИБИОТИКАМИ, СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ т. 099-207-04-66 Дмитрий Contract

Contract

ДОГОВІР   ПОСТАВКИ  


м. Дніпро                                                                                                                     «    »  _________  20__ р.


Agar.ua в особі директора Давидова Дмитра Миколайовича, яка діє на підставі Статуту, надалі Постачальник, з однієї сторони, та _______________________________________________________________,  в особі ____________________________, який діє на підставі _______________ надалі Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити  та передати у власність Покупця _________________по коду ДК 021:2015: _________________  (далі - Товар), а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити  його на умовах даного  Договору.

1.2.  Постачальник передає Покупцю Товар в асортименті, кількості та по цінам, які зазначені у видаткових накладних, що відповідає специфікації (Додаток 1) до даного Договору та є його невід’ємною частиною.


2.      ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ

2.1. Загальна кількість та асортимент Товару визначається згідно Додатку № 1 (специфікація) до даного Договору.

2.2. Якість товару повинна відповідати діючим на момент виробництва вимогам нормативно-технічної документації та підтверджуватися сертифікатом якості товару.

2.3. У разі виявлення пошкодження Товару, Покупець повинен разом з представником Продавця підписати Акт про виявлені недоліки. В цьому випадку Продавець зобов’язаний протягом  3-х календарних днів замінити його на якісний.

2.4. Продавець гарантує,   те що якість товару буде відповідати усім технічним умовам договору.


3.      ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА  ДОГОВОРУ.

3.1  Загальна сума Договору складає:              гривень (тисяч гривня  копійок) у т.ч. ПДВ ___.

3.2 Вартість та кількість  товару  визначається у Додатку №1.


4.      УМОВИ ОПЛАТИ

4.2  Оплата Замовником за фактично поставлений Товар якій зазначений в накладній, та відповідає Специфікації (Додатку №1) здійснюється шляхом безготівкового перерахунку  на рахунок Продавця протягом 10 календарних днів з дня отримання товару.

4.2 Покупець має право затримати оплату за товар, якщо товарні накладні чи податкові накладні не відповідають вимогам, передбачені законодавством, та цим Договором, або містять помилки чи розбіжності. Покупець зобов’язаний попередити  Постачальника про недоліки у одержаних товарних та податкових накладних протягом 5 робочих днів із дня їх отримання. Подальший розрахунок буде здійснюватись тільки після виправлення помилок в первинних документах Постачальником.       


5.      ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

5.1. Товар вважається зданим Продавцем  та прийнятим Покупцем по кількості та якості – з моменту підписання Сторонами видаткових накладних.

5.2. Прийом-передача товару відбувається в пункті поставки, вказаному Покупцем: 

5.3. Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання видаткових накладних.

5.4. В разі виявлення недостачі чи пошкодження Товару при прийомці, Покупець повинен негайно сповістити про це  Продавця  та разом з ним підписати Акт про виявлені недоліки. В цьому випадку Постачальник зобов’язаний протягом  3-х календарних днів замінити його на якісний.


6.      УПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

6.1. Упаковка Товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції України.

6.2. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні.

 

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УПАКОВКА

5.1. Якість Товару має повністю відповідати чинним в Україні державним стандартам та/або іншим обов’язковим вимогам, встановлених чинним законодавством для даного виду Товару  та підтверджуватися відповідними документами.

  

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Всі спори, які можуть виникнути з даного Договору, чи у зв'язку з ним, сторони погодились вирішувати шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягнення згоди - спір підлягає розгляду у відповідності з чинним законодавством України.

6.2. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством і умовами даного Договору.

 

7.      СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1 Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє  до “31”грудня 20__ р. але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами всіх обов'язків.

7.2 Внесення змін чи доповнень здійснюється за взаємною згодою Сторін і оформляється додатками, що підписуються Сторонами і є невід’ємними частинами даного Договору. Одностороння відмова від виконання умов даного Договору та одностороннє розірвання Договору не допускається.

7.3 Постачальник зобов’язується виконати умови договору у визначеному обсязі, з відповідною якістю та у визначені договором строки.

7.4 Сторони можуть розірвати Договір повідомивши про це іншу Сторону за один місяць до дати передбачуваного розірвання. Повідомлення про розірвання має бути надіслане рекомендованим листом з повідомленням про отримання або через представника іншої Сторони.

7.5Даний Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін, та мають однакову юридичну силу.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

 

 

Постачальник

Agar.ua

Адреса: 49000, м. Дніпро, 

 р/р: 26001060774389 ПАТ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпро, МФО 305299

т.: 0933113739, 0992070466,

Почта: tkgrup@ukr.net, 0992070466d@gmail.com

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Не є платником податку на додану вартість.

 

 

 

 

 

 

 

Директор

__________________________ Давидов Д. М.

М.П.

Покупець

 

__________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

___________________ /_____________/

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток №1

                                                                                               до Договору №__________

                                                                                                    від «____» ___________201__ р.

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування

Од.

К-сть л.

Ціна без ПДВ

(грн.)

Сума без ПДВ,

(грн.)

1

 

шт

 

 

 

2

 

шт

 

 

 

Всього до сплати:

 


Всього до сплати:

 

Постачальник

Agar.ua

Адреса: 49000, м. Дніпро

 р/р: 26001060774389 ПАТ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпро, МФО 305299

т.: 0933113739, 0992070466,

Почта: tkgrup@ukr.net, 0992070466d@gmail.com

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Не є платником податку на додану вартість.

 

 

 

 

 

 

 

Директор

__________________________ Давидов Д. М.

М.П.

Покупець

 

__________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

___________________ /_____________/